Data

29-31 maja 2019 r.

Lokalizacja

Giżycko, ul. Św. Brunona 1

Zostało

17

Prowadzący

mec. Marcin Adamczyk

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Od roku w obrocie prawnym funkcjonuje Rozporządzenie Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.), które jest aktem nadrzędnym nad regulacjami krajowymi. Nowe regulacje wprowadziły całkowicie nową filozofię w zakresie ochrony danych osobowych, zmuszając każdy podmiot (zarówno prywatny jak i publiczny) do weryfikacji posiadanych rozwiązań w tym zakresie. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Dodatkowo wchodzą w życie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – DODO. Krąg podmiotów, których one dotyczą jest bardzo szeroki.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy zobligowani są do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności przeznaczone jest dla Inspektorów Ochrony Danych oraz osób zarządzających jednostkami zarówno publicznymi jak i prywatnymi.

Czym W PRAKTYCE jest RODO? W jaki sposób IMPLEMENTUJEMY zmiany w naszych procedurach ochrony danych osobowych, czy na pewno wdrażamy przepisy RODO prawidłowo i jakie wiąże się z tym ryzyko dla Inspektora Ochrony Danych, administratora danych oraz dla osób zarządzających instytucją lub firmą? Na te oraz szereg innych pytań jakie pojawiają się w codziennej pracy odpowiemy właśnie na tym szkoleniu.

Jak zawsze oferujemy rzetelną wiedzę, przedstawioną w sposób konkretny i możliwie jednoznaczny … a wszystko to w bajkowej mazurskiej scenerii osnutej promieniami majowego słońca.

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz miejsce szkolenia - Hotel. St. Bruno
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

BLOK I

BLOK I – Podstawy przetwarzania danych osobowych – w tym:
 • Regulacje prawne.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawy przetwarzania danych zwykłych i szczególnych kategorii danych.
 • Czy zawsze potrzebna jest zgoda? Jak zbierać zgodę?
 • Przepis prawa i „zgoda” jako podstawa prawna przetwarzania danych.
 • „Uzasadniony interes administratora danych jako podstawa przetwarzania danych osobowych.
 

BLOK II

BLOK II – Analiza ryzyka w praktyce – w tym:
 • Ryzyko a bezpieczeństwo danych na gruncie RODO?
 • Jak oceniać ryzyko i jak postępować z ryzykiem?
 • W jakich przypadkach konieczna jest analiza ryzyka?
 • Szacowanie ryzyka jako mechanizm testowania zgodności – czy wdrożone środki techniczne lub organizacyjne są odpowiednie.
 • Analiza ryzyka w kontekście naruszeń praw i wolności osób fizycznych – praktyczne przykłady obliczeń.
 • Ocena skutków dla ochrony danych – praktyczny pokaz metodologii obliczeń na wybranych przykładach.
 

BLOK III

BLOK III – Ogólna klauzula informacyjna - w tym:
 • Obowiązek aktywny czy pasywny?
 • Obligatoryjne elementy klauzuli informacyjnej oraz zasady jej „podawania”  (czy wystarczające jest umieszczenie jej na BIP, stronie www, czy należy ją podpisywać, czy należy ja wręczać każdemu?).
 • Przykłady błędów w zakresie redakcji ogólnej klauzuli informacyjnej RODO.
 • Ogólna klauzula informacyjna w urzędzie, firmie, sądzie / prokuraturze, służbach mundurowych oraz innych podmiotach.
 • Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych. Problemy z właściwym stosowaniem przepisów. Przykłady nieprawidłowości w tym zakresie.

BLOK IV

BLOK IV – Analiza ryzyka w praktyce – w tym:
 • Ujawnianie danych osobowych skarżącego?
 • Praktyczne znaczenie rejestru czynności przetwarzania?
 • Co z osobą sprzątającą pomieszczenia, czy ma mieć jakieś upoważnienie, a jeśli tak to do czego?
 • Ewidencja czasu pracy – co może zawierać?
 • Delegowanie pracowników na szkolenia, zakup biletów imiennych lub dokonywanie rezerwacji hoteli – zagadnienie właściwej formy przekazywania danych – błędy i nadinterpretacje.
 • Informowanie przez firmy o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych nabytych od innych podmiotów – błędy i nieprawidłowości.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie

BLOK V

BLOK V - Powierzenie przetwarzania danych - w tym:
 • Kiedy powierzać przetwarzanie danych?
 • Obowiązkowe elementy umowy powierzenia.
 • Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym – kiedy konieczna jest umowa powierzenia danych?
 • Błędy i nieprawidłowości w procedurze powierzania danych i jego dokumentowaniu.

BLOK VI

BLOK VI - Incydenty na gruncie RODO – w tym:
 • Co to jest incydent?
 • Ewidencja incydentów.
 • Reakcja i zgłoszenia do PUODO.
 • Konsekwencje niezgłoszenia incydentu do PUODO.
 • Studium przypadków.
 

BLOK VII

BLOK VII - Praktyczne aspekty realizacji praw podmiotów danych – w tym:
 • Weryfikacja podmiotu występującego z żądaniem.
 • Terminy i koszty rozpatrzenia wniosku.
 • Analiza złożonych wniosków.

BLOK VIII

BLOK VIII - Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do kontroli? – w tym:
 • Podmioty uprawnione do kontroli.
 • Przebieg kontroli.
 • Uprawnienia kontrolujących.
 • Uprawnienia kontrolowanych.
 • Protokół kontroli (analiza pierwszego protokołu pokontrolnego).
 • Pierwsze rozstrzygnięcia i kary w UE i Polsce.

BLOK IX

BLOK IX - Sprawowania funkcji IOD w praktyce – w tym:
 • IOD wewnętrzny czy zewnętrzny?
 • IOD zakres uprawnień. IOD – rzeczywistość pomiędzy Zarządem, UODO a podmiotem danych.
 • IOD w DODO - specyfika przyjętych rozwiązań.

BLOK X

BLOK X - Najważniejsze zmiany przepisów związanych pośrednio z przetwarzaniem danych osobowych w sektorze publicznym – w tym:
 • Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa.
 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Zmiany w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Zmiany w ustawie o odpadach.
 • Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Zmiany w prawie pracy.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

BLOK XI

BLOK XI - Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – DODO – w tym:
 • Zakres obowiązywania ustawy.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych.
 • Polityka ochrony danych a prawa osób, których dane dotyczą.
 • Kompetencje organizacyjne w jednostce oraz odpowiedzialność osobowa z tytułu naruszenia przepisów RODO oraz DODO - zagadnienie ram odpowiedzialności na styku przepisów RODO oraz DODO.
 • Okresowe usuwanie danych uznanych za zbędne.

BLOK XII

BLOK XII - Krajowe Rady Interoperacyjności – w tym:
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

mec. Marcin Adamczyk - radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Trener i wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011). Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji (zespół do spraw administracji), autor kursu e-learningowego: Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1890,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2325,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

360,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – 360,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – 440,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 480,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel St. Bruno ****
11-500 Giżycko, ul. Św. Brunona 1
http://www.hotelstbruno.pl/
Napisz do nas:

szkolenia@nowaadministracja.pl

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz